Τι είναι το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει κίνητρα στους πολίτες, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους. Εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε προηγούμενο ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 550 εκατ. ευρώ και εντάχθηκαν σε αυτό περίπου 50,000 νοικοκυριά


Σχετικά με το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Ο σχεδιασμός του «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Το «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» έχει ως κύριο στόχο:

  • Τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.
  • Των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
  • Την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Η ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» είναι μία συνεχής διαδικασία, έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.


Προϋποθέσεις

Το «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» αφορά κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που ικανοποιούν τα εκάστοτε κριτήρια του προγράμματος. Κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου με επιδότηση του επιτοκίου.


Παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για την ανακαίνιση σπιτιών, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι σήμερα, η αντικατάσταση κουφωμάτων και η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης αποτελούν την πλειοψηφία των παρεμβάσεων. Κυρίως από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος,


Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Για την ένταξη στο «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις). Συγκεκριμένα, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή. Ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα / αποτελέσματα της επιθεώρησης. Με στόχο την επίτευξη της μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή καλύπτεται από το «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον», εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Ενώ οι αιτήσεις που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων που έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εμείς με τη σειρά μας θα σας βοηθήσουμε, προκειμένου να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Item added to cart.
0 items - 0.00