Πιστοποιήσεις

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία και υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.

Ο κατασκευαστής οφείλει να εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο (στα αγγλικά Factory Production Control – FPC), με σκοπό να διασφαλίσει πως τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται με ενιαίο τρόπο και με σταθερή ποιότητα.

Το σύστημα ελέγχου παραγωγής είναι ουσιαστικά ένα σύστημα οργάνωσης του κατασκευαστή, που περιγράφει εκτός των άλλων τους τρόπους κατασκευής και ελέγχου των προϊόντων του.
Σήμανση CE

Το CE απλά είναι τα αρχικά των γαλλικών λέξεων “Conformité Européenne” που στα Ελληνικά σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

Το CE δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ποιότητα προϊόντων, αλλά ασφάλεια προς τον τελικό χρήστη. Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων, τα οποία ορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε το προϊόν να είναι ασφαλή για χρήση από τον καταναλωτή. Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τη Σήμανση CE, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δηλαδή παράνομα.


Εφαρμογή σήμανσης CE

Η Σήμανση CE αφορά πόρτες και παράθυρα, τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα αναφοράς:

  • ΕΝ 14351-1: Παράθυρα και πόρτες – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς, χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή και διαρροής καπνού. Αυτό το πρότυπο θα ολοκληρωθεί με το 2ο και 3ο μέρος, που βρίσκονται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης τους.
  • EN 14351-2: Eσωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή και διαρροής καπνού.
  • EN 14351-3: Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς, με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή και διαρροής καπνού.

Όμως προς το παρόν, αναφερόμαστε μόνο στο πρότυπο αναφοράς ΕΝ 14351-1.


Ισχύς σήμανσης CE

Όλα τα κουφώματα που παράγονται και πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν την Σήμανση CE υποχρεωτικά από την 1η Φεβρουαρίου 2010. Ενώ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010 ήταν προαιρετική.


Κουφώματα με σήμανση CE

Ένα κούφωμα με την σήμανση CE είναι:

  • Συμμορφούμενο με την Οδηγία Δομικών Προϊόντων CEE 89/106 (CPD) και με το σχετικό κατευθυντήριο έγγραφο (Guidance paper) M.
  • Ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου αναφοράς ΕΝ 14351-1.
Item added to cart.
0 items - 0.00